Členská schůze spolku

7. září 2019, Praha, Tyršův dům

V sobotu 7. září proběhla Členská schůze Českého hnutí speciálních olympiád z.s. Schůzi zahájila a řídila dr. Martina Středová, přivítala přítomné, připomenula program jednání. Ná základě návrhu  byla schválena nejprve změna stanov. Aktuální znění stanov bude zveřejněno po jejich ověření v sekci Dokumenty.

Proběhlo také dovolení členů Rady spolku - aktivitu ve svých funkcích ukončují Vilém Středa, Otto  Vala, Magda Frouzová, Alena Novosadová, Hana Válková a Stanislav Urban. Za všechny členy jim za odvedenou práci poděkovala Národní ředitelka dr. Martina Středová. Zároveň proběhlo dovolení nových členů Rady spolku tak, aby byl naplněn počet v tomto orgánu spolku. Nový členové Rady spolku jsou Boris Ševčík, Magda Burianová, Michaela Novotná, Jana Plšková, Hana Urbanová a Adriana Novotná.

Po volbách je tedy aktuální složení Rady spolku: 

Hana Kratochvílová, Petr Matlach, Martin Nuhlíček, Ester Koníčková, Julie Wittmanová, David Bělůnek, Eva Procházková, Jan Mothejzlík, Boris Ševčík, Magda Burianová, Michaela Novotná, Jana Plšková, Hana Urbanová a Adriana Novotná. 

Dále byla projednána zpráva Revizní komise, kterou přednesla Ing. Zbořilová, tato zpráva byla jednomyslně schválena. Vzhledem k končícímu mandátu komise ve stávajícím složení - Ing. Zbořilová, Plšková, Urbanová - bylo nutné dovolit i členy tohoto kontrolního orgánu. Na základě voleb má tedy tento orgán nové složení: Veronika Koníčková, Stanislav Urban a Alena Novosadová. Odcházejícím členkám komise bylo poděkováno za jejich obětavou a příkladnou práci pro náš spolek. 

V souvisloti s hospodařením  přednesla Ester Koníčková zprávu o hospodaření našeho spolku, které  prošlo nezávislým auditem se závěrem – bez závad. Finanční  zdroje jsou jednak z dotací MŠMT, z darů a členských příspěvků dle klíče účasti na jednotlivé akce. Tyto příspěvky podléhají storno poplatkům, proto by měli být trenéři zodpovědní při přihlašování svých sportovců. 

Dalším bodem byla změna v registraci, zdravotním potvrzení a GDPR se kterou seznámil přítomné David Bělůnek, Veškeré infortmace k těmto změnám naleznou zástupci klubu během měsíce října ve svým mailech, na webových stránkách bude také zveřejněn speciál k tomuto tématu. Pro vyřizování záležitostí s registrací je zřízen speciální mail registrace@specialolympics.cz. 

Byla také přednesena zpráva o činnosti spolku, která byla doplněna o vystoupení jednotlivých ředitelů sportu. Každý přednesl informace o proběhnutém roce i plány na rok následující. Činnost spolku je opravdu široká, je třeba věnovat pozornost i rozvoji nových sportů. Jednání mělo i mnoho dalších zajímavých bodů.

Zápis z celého jednání naleznete ke stažení zde: Zápis z členské schůze září 2019.pdf

Běh dějin je neúprosný a neustále se něco kolem nás mění. V sobotu 7. září změna nastala i ve Speciálních olympiádách. Po třiceti letech práce pro Speciální olympiády, opustila nejužší vedení našeho spolku dvojice význačných osobností - Martina Středová a Hana Válková. Dvojice, která nás provedla důležitou částí naší společné cesty, která stála u založení našeho spolku a zapsala se neopomenutelně do našich srdcí. Obě dvě zůstávají aktivní členky hnutí, ale již se nebudou podílet na vedení. Nezbývalo, než jim poděkovat za vše dobré a s pokorou zvolit jejich nástupce, které s úctou k vykonanému dílu, budou dále rozvíjet myšlenky Speciálních olympiád v České republice.  

Rada spolku na svém následném zasedání zvolila následující členy Výkonného výboru spolku. 

Ester Koníčková - prezidentka ČHSO
Dagmar Dědková - Národní ředitelka ČHSO
David Bělůnek - Sportovní ředitel ČHSO
Barbora Středová - Technická ředitelka ČHSO
Adriana Novotná - Víceprezidentka ČHSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie k aktualitě