Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Zpráva o Členské chůzi

Zpráva o Členské chůzi

Dne 14.10 2023 proběhla Členská schůze Českého hnutí speciálních olympiád z.s. Program byl naplněn z velké části – zástupci klubů i individuální členové dostali přehled akcí - soutěží, turnajů, promo akcí, vzdělávání v minulém období a informace o připravovaných soutěžích. Členská schůze schválila účetní uzávěrku za rok 2022. Jeden bod – volby do Rady spolku a do Revizní komise neproběhly kvůli zpochybnění mandátu členů zvolených členskou schůzi v roce 2021 a regulérnosti voleb . Z důvodu odstranění  pochybností se výkonný výbor rozhodl volby odložit. Mandát tedy zůstává všem do další Členské schůze, která proběhne 27.1.2024. Na programu této členské schůze budou pouze volby do Rady spolku. Pozvánka  a bližší  informace o místě a čase budou rozesílány v prosinci 2023.

Tímto také vyzývám všechny členy našeho spolku, kteří chtějí pracovat v Radě spolku, aby se přihlásili  jako zájemci o kandidaturu do Rady spolku emailem na adresu office@specialolympics.cz nebo dedkova@specialolympics.cz, a to nejpozději  do 20.12. 2023. Vzhledem k tomu, že bude vytvořena nová kandidátní listina pro volby do Rady spolku, prosím současně také o potvrzení či nepotvrzení zájmu již zapsaných kandidátů a také všech členů současné Rady spolku vč. zvolené předsedkyně a místopředsedkyně spolku.

 

Pro akreditaci a zároveň v souladu se Stanovami spolku v aktuálně platném znění ze dne 7.9.2019 uvádím jejich doslovnou citaci, týkající se Rady Spolku (Prezidia, viz oddíl 2 Stanov):

„Rada spolku je nejméně desetičlenná a je volena členskou schůzí na dobu čtyř let. Pokud uplyne funkční období dříve, je členskou schůzí zvolen nový člen Rady spolku, vykonává tento člen svou funkci do doby konání nejbližší členské schůze anebo do zvolení nového člena.

V Radě spolku musí být dle požadavku SOI zastoupení:

a, Rodinný příslušník sportovce s MP

b, Odborník v oblasti sportu a sportování mladých sportovců s MP

c, Speciální pedagog – psychoped

d, Finanční odborník

e, PR expert

f, Sportovec s MP“

 

Vzhledem k tomu, že u některých zástupců v Radě je vyžadována odbornost, prosím zájemce o práci v Radě, aby na podávaných přihláškách uvedli i své vzdělání a délku praxe v příslušném oboru.

Mandát člena Rady trvá podle Stanov 4 roky, členem Rady nemůže být zvolena osoba, která překročila v okamžiku zvolení hranici devíti let souvislého členství v Radě a v každém volebním období musí být zajištěna obměna nejméně čtyř členů Rady spolku oproti předcházející řádné volbě.

Uvedená ustanovení Stanov budou zohledněna prezidiem spolku při sestavení kandidátky do Rady spolku na další čtyřleté období. Z přihlášených zájemců o práci v Radě, kteří splní shora uvedené  podmínky, budou voleni členové Rady spolku na další období Členskou schůzí dne 27.1.2024. Zájemce o práci v Radě spolku, který nepodá řádně přihlášku (viz výše) a nebude tak zapsaný na kandidátní listině, nemůže být do Rady zvolen.

 

Mgr. Dagmar Dědková

Národní ředitelka


Autor: (13.11.2023)